Dokumenty


Wyniki 201 do 250 z 1,309     » Tylko miniatury    » Pokaz slajdów

    «Przegl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 27» Dalej»

   Miniatura   Opis   Link do 
201
Akt chrztu<br>Dubicki Stanisław
Akt chrztu
Dubicki Stanisław

 
 
202
Akt chrztu<br>Dubicki Szymon
Akt chrztu
Dubicki Szymon

 
 
203
Detale ukryte ponieważ przynajmniej jedna żyjąca osoba jest związana z tą informacją. - Dostępne po zarejestrowaniu.
 
 
204
Akt chrztu<br>Dubicki Wiktor
Akt chrztu
Dubicki Wiktor

 
 
205
Akt chrztu<br>Dubicki Wiktor
Akt chrztu
Dubicki Wiktor

 
 
206
Akt chrztu<br>Dubicki Wincenty
Akt chrztu
Dubicki Wincenty

 
 
207
Akt chrztu<br>Dubicki Wincenty
Akt chrztu
Dubicki Wincenty

 
 
208
Akt chrztu<br>Dubicki Wincenty
Akt chrztu
Dubicki Wincenty

 
 
209
Akt chrztu<br>Dąbrowska Franciszka
Akt chrztu
Dąbrowska Franciszka


Pisownia jak w oryginale
Wieś Chmielewo
3
Roku Tysiącznego Dziewiętnastego, dnia dziewiątego miesiąca maja o godzinie piątey po południu. Przed Nami Ignacem Piotrowskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Czerwinskiey w Obwodzie i Woiewodztwie Płockim. Stawił się Włościanin Antoni Dąbrowski osobiscie liczący lat trzydziesci bez żenny, w Wsi Chmielewie na Wyrobku Zamięszkały, i okazał nam Dziecię płci Żeńskiey, które urodziło się wdomu pod Numerem Czwartym na dniu Dziewiatym Miesiąca Maja roku bieżącego o godzinie Dwunastey wpołudnie, i oswiadczył nam, iż iest spłodzone Zniego i z Wdowy Katarzyny z Sobańskich Kubiaczki lat trzydzieści maiącey Stanu Wieyskiego w Wsi Chmielewie na Wyrobku Zamięszkałey, które Dziecię nam okazuie i któremu nadaie Imię Franciszka. Rzeczone oswiadczenie i okazanie Dziecięcia nastąpiło wprzytomności Włościan Grzegorza Dąbrowskiego liczącego lat Czterdzieści, i Pawła Biernata liczącego lat Czterdzieści Osm, obydwu wWsi Chmielewie na Komornym Zamięszkałych. Poczem Akt ninieyszy Został stawaiącym przeczytany, i przez nas podpisany, ile że w Akcie wyrażone osoby pisać nieumieią.- Ignacy Piotrowski Urzędnik Stanu Cywilnego.- 
 
210
Akt chrztu<br>Dąbrowska Klara
Akt chrztu
Dąbrowska Klara


Pisownia jak w oryginale
Wieś Chmielewo
43.
Roku Tysiącznego Osmsetnego Osmnastego, dnia Dwunastego Miesiąca Sierpnia o godzinie pierwszey po południu. Przed Nami Ignacem Piotrowskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Czerwińskiey w Obwodzie i Woiewodztwie Płockim. Stawił się Włoscianin Paweł Biernat liczący lat Czterdzieści dwa w Chmielewie na gospodarstwie Zamięszkały, i Oswiadczył nam iż dnia dwunastego Miesiąca Sierpnia roku bieżącego o godzinie trzeciey zrana Wdowa Katarzyna z Sobańskich Kubiacka lat trzydziesci maiąca stanu Wieyskiego w Chmielewie przy matce Zamięszkała Żona niegdy Tomasza Kubiaka w Woysku od lat trzech zginionego./: przyczyną do tego dziecięcia był Antoni Dąbrowski lat trzydzieści liczący w wsi Chmielewie na Wyrobku Zamięszkały, Kawaler Stanu Wieyskiego, który sam stawił się przed Nami osobiście, uznaiąc ie za swoie własne:/ w domu pod Numerem trzecim porodziła Dziecię płci Zenskiej, które nam oswiadczaiący okazuie i któremu nadaie Jmię Klara. Rzeczone oswiadczenie i okazanie Dziecięcia nastąpiło w przytomności Kazimierza Biernata Sołtysa liczącego lat Czterdzieści Cztery, i Piotra Turkowskiego liczącego lat piędziesiąt szesć obydwu gospodarzy w Chmielewie Zamięszkałych. Po czem Akt ninieyszy Urodzenia Został stawaiącym przeczytany, i przez nas podpisany, ile że w Akcie Osoby wyrażone pisać nie umieją.- Jgnacy Piotrowski Urzędnik Stanu Cywilnego. 
 
211
Akt chrztu<br>Dąbrowski Andrzej
Akt chrztu
Dąbrowski Andrzej


Pisownia jak w oryginale
88. Wieś Chmielewo
Działo się w Mieście Czerwińsku dnia Siódmego Listopada, Tysiąc Osmset Dwudziestego Osmego roku, o godzinie drugiey po południu, Stawił się Antoni Dąbrowski Wyrobnik w Chmielewie Zamierszkały lat Czterdzieści maiący, w obecności Marcina Jabłońskiego Wyrobnika z Chmielewa lat Siedemdziesiąt, tudzież Fabiana Turkowskiego gospodarza z Chmielewa lat Trzydzieści maiących, i okazał Nam dziecię płci męzkiej, urodzone w Chmielewie w Domu pod Numerem pierwszym dnia Siodmego Listopada roku bieżącego, ogodzinie Szóstey zrana, z Jego małżonki Katarzyny z Sobańskich lat trzydzieści maiącey; Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym wdniu dzisieyszym nadane Zostało Jmie Andrzey, a Rodzicami Jego Chrzestnemi byli wyżey wzpomiony Marcin Jabłoński i Urszula Cabanowa.
Akt ten stawaiącemu i Swiadkom przeczytany Został, z których żaden pisać nie umie.
Xiądz Andrzey Janczewski Wikaryusz Parafii Czerwinskiey.
 
 
212
Akt chrztu<br>Dłużniewski Pompiliusz Korneli
Akt chrztu
Dłużniewski Pompiliusz Korneli

 
 
213
Akt chrztu<br>Fabczak Rozalia
Akt chrztu
Fabczak Rozalia


Łazęki. Działo się w Żukowie dwudziestego piątego lipca /szóstego sierpnia/ tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku o godzinie dziesiątej rano. Stawił się osobiście Walery Fabczak, rolnik, trzydzieści dwa lata od urodzenia, zamieszkały w Łazękach, w obecności świadków Szymona Chłodzińskiego liczącego czterdzieści osiem lat i Kacpra Pracawnika czterdzieści siedem lat od urodzenia, obydwóch rolników mieszkających w Łazękach, i okazał Nam dziecię żeńskiej płci oświadczając, iż ono urodziło się w Łazękach dwudziestego sierpnia /pierwszego września/ zeszłego roku o piątej godzinie po południu, z prawowitej jego żony Łucji z Pyrzanowskich, liczącej trzydzieści lat. Dziecięciu temu przy Świętym Chrzcie odbytym dwudziestego pierwszego sierpnia /drugiego września/ zeszłego roku przez Księdza Jana Żurawskiego, Proboszcza Czerwińskiego, dano imię Rozalia a chrzestnymi jej byli Jan Ruszczak i Antonina Olaszkiewicz. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany i Nami podpisany. Akt ten spóźniony z przyczyny choroby stawającego.
Ksiądz Sylwester Dowgiałło Administrator Żukowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego. 
 
214
Akt chrztu<br>Gabryszewska Helena
Akt chrztu
Gabryszewska Helena


Akty urodzonych w 1872 roku.

Nr 1.
Kowalewko
Działo się we wsi Dombrowie dwudziestego drugiego Grudnia Tysiąc osiemset siedemdziesiątego pierwszego roku (trzeciego Stycznia Tysiąc osiemset siedemdziesiątego drugiego roku) o piątej godzinie po południu. Stawił się osobiście Józef Gabryszewski, gospodarz, trzydzieści sześć lat od urodzenia, mieszkający w Kowalewku, w obecności Antoniego Nadratowskiego, gospodarza, trzydzieści sześć lat, a także Leona Zaborowskiego, gospodarza, trzydzieści pięć lat od urodzenia, mieszkających w Kowalewku i okazał nam Niemowlę żeńskiej płci oświadczając, że ono urodziło się w Kowalewku dziewiętnastego (trzydziestego pierwszego) dnia Grudnia tego roku, o dziesiątej godzinie po południu, z prawowitej jego żony Longiny urodzonej Bojanowskiej, dwadzieścia osiem lat od urodzenia. Niemowlęciu temu na świętym chrzcie dokonanym tego dnia Księdzem Leonem Długokęckim dano imię Helena a chrzestnymi byli Antoni Nadratowski i Zuzanna Olszewska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, podpisany nami. Administrator Dombrowski utrzymujący Akty stanu cywilnego.-
Ks. L. Długokęcki 
 
215
Akt chrztu<br>Gabryszewska Julianna
Akt chrztu
Gabryszewska Julianna


Nr 19.
Kowalewko
Działo się we wsi Dombrowa ósmego (dwudziestego Lutego) Tysiąc osiemset osiemdziesiątego pierwszego roku o jedenastej godzinie o północy. Stawił się osobiście: Józef Gabryszewski, dniówkarz we wsi Kowalewku zamieszkały, czterdzieści lat od urodzenia, w obecności Józefa Felczaka, czterdzieści pięć lat, i Anastazego Kowalskiego, dwadzieścia dziewięć lat od urodzenia, obu gospodarzy w Kowalewku mieszkających; i okazał Nam niemowlę żeńskiej płci oświadczając, że ono urodziło się w Kowalewku piątego (siedemnastego) tego miesiąca i roku o jedenastej godzinie o północy z prawowitej jego żony Longiny z Bojanowskich, czterdzieści lat od urodzenia. Niemowlęciu temu na Świętym Chrzcie dokonanym tego dnia Księdzem Leonem Długokęckim dano imię Julianna a chrzestnymi byli Józef Felczak i Marianna Kowalska. Akt ten oświadczającemu i obecnym niepiśmiennym przeczytany, podpisany Nami.-
Administrator Dombrowskiej Parafii utrzymujący Akty Stanu Cywilnego.-
Ksiądz Leon Długokęcki

Поденщик czyli dniówkarz – pracownik dniówkowy, wyrobnik dzienny 
 
216
Akt chrztu<br>Gabryszewska Kordula
Akt chrztu
Gabryszewska Kordula


Nr 19.
Budy Zalesie
Działo się we wsi Dombrowie dwudziestego dziewiątego Stycznia (dziesiątego Lutego) Tysiąc osiemset siedemdziesiątego czwartego roku o siódmej godzinie po południu. Stawił się osobiście: Józef Gabryszewski, gospodarz w Budach Zalesiu mieszkający, czterdzieści lat od urodzenia, w obecności Saturnina Potrzuskiego, trzydzieści cztery lata, a także Franciszka Piotrowskiego, czterdzieści lat od urodzenia, obu gospodarzy w Zalesiu mieszkających, i okazał nam niemowlę żeńskiej płci oświadczając, że ono urodziło się w Budach Zalesiu dwudziestego czwartego Stycznia (czwartego Lutego) z prawowitej jego żony Longiny z Bojanowskich, dwadzieścia osiem lat od urodzenia. Niemowlęciu temu na Świętym Chrzcie dokonanym tego dnia Księdzem Leonem Długokęckim dano imię Kordula a chrzestnymi byli Saturnin Potrzuski i Balbina Łubińska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, podpisany nami.- Administrator Dombrowskiej Parafii utrzymujący Akty Stanu Cywilnego.-
Ksiądz Leon Długokęcki 
 
217
Akt chrztu<br>Gabryszewska Zofia
Akt chrztu
Gabryszewska Zofia


Nr 52.
Zalesie
Działo się we wsi Dombrowa czwartego (szesnastego) Czerwca Tysiąc osiemset osiemdziesiątego trzeciego roku o ósmej godzinie po południu. Stawił się osobiście: Józef Gabryszewski, dniówkarz we Budach Zalesiu zamieszkały, czterdzieści pięć od urodzenia, w obecności Antoniego Olszewskiego, czterdzieści pięć lat, i Mariana Kowalskiego, sześćdziesiąt lat od urodzenia, obu gospodarzy w Zalesiu mieszkających, i okazał Nam niemowlę żeńskiej płci oświadczając, że ono urodziło się w Zalesiu pierwszego (trzynastego) tego miesiąca i roku o czwartej godzinie po północy z prawowitej jego żony Longiny z Bojanowskich, czterdzieści lat od urodzenia. Niemowlęciu temu na Świętym Chrzcie dokonanym tego dnia Księdzem Leonem Długokęckim dano imię Zofia a chrzestnymi byli Wincenty Milewski i Marianna Kowalska. Akt ten oświadczającemu i obecnym niepiśmiennym przeczytany, podpisany Nami.-
Administrator Dombrowskiej Parafii utrzymujący Akty Stanu Cywilnego.-
Ksiądz Leon Długokęcki

Поденщик czyli dniówkarz – pracownik dniówkowy, wyrobnik dzienny 
 
218
Akt chrztu<br>Gabryszewski Antoni
Akt chrztu
Gabryszewski Antoni


Nr 20.
Zalesie
Działo się we wsi Dombrowa trzynastego (dwudziestego piątego) Lutego Tysiąc osiemset siedemdziesiątego ósmego roku o dziewiątej godzinie o północy. Stawił się osobiście: Józef Gabryszewski, dniówkarz w Budach Zalesie mieszkający, trzydzieści osiem lat od urodzenia, w obecności Antoniego Olszewskiego, czterdzieści lat, i Franciszka Piotrowskiego, trzydzieści osiem lat od urodzenia, obu gospodarzy w Zalesiu mieszkających, i okazał Nam niemowlę męskiej płci oświadczając, że ono urodziło się w Zalesiu wczorajszego dnia o czwartej godzinie po północy z prawowitej jego żony Longiny z Bojanowskich, trzydzieści jeden lat od urodzenia. Niemowlęciu temu na Świętym Chrzcie dokonanym tego dnia Księdzem Leonem Długokęckim dano imię Antoni a chrzestnymi byli Antoni Olszewski i Amalia Milewska. Akt ten oświadczającemu i obecnym niepiśmiennym przeczytany, podpisany Nami.-
Administrator Dombrowskiej Parafii utrzymujący Akty Stanu Cywilnego.-
Ksiądz Leon Długokęcki

Поденщик czyli dniówkarz – pracownik dniówkowy, wyrobnik dzienny  
 
219
Akt chrztu<br>Gabryszewski Bolesław
Akt chrztu
Gabryszewski Bolesław


nr 21.
Zalesie.
Działo się we wsi Dombrowa trzeciego (piętnastego) Marca Tysiąc osiemset siedemdziesiątego szóstego roku o dwunastej godzinie w południe. Stawił się osobiście: Józef Gabryszewski, dniówkarz, w Budach Zalesiu mieszkający, czterdzieści lat od urodzenia, w obecności Franciszka Piotrowskiego, trzydzieści sześć lat, a także Antoniego Olszewskiego, czterdzieści pięć lat od urodzenia, obu gospodarzy w Budach Zalesiu mieszkających, i okazał nam niemowlę męskiej płci oświadczając, że ono urodziło się w Budach Zalesiu dwudziestego dziewiątego Lutego (dwunastego Marca) tego roku o dziewiątej godzinie o północy z prawowitej jego żony Longiny z Bojanowskich, trzydzieści lat od urodzenia. Dziecięciu temu na Świętym Chrzcie odbytym tego dnia Księdzem Leonem Długokęckim dano imię Bolesław, a chrzestnymi byli Franciszek Piotrowski i Włodzimira Chojnacka. Akt ten oświadczającemu i obecnym niepiśmiennym przeczytany, podpisany nami.- Administrator Dombrowskiej Parafii utrzymujący Akta Stanu Cywilnego.-
Ksiądz Leon Długokęcki

Поденщик czyli dniówkarz – pracownik dniówkowy, wyrobnik dzienny  
 
220
Akt chrztu<br>Gabryszewski Dionizy
Akt chrztu
Gabryszewski Dionizy


Nr 88.
Kowalewko
Działo się we wsi Dombrowa drugiego (czternastego) Września Tysiąc osiemset siedemdziesiątego dziewiątego roku o dziewiątej godzinie o północy. Stawił się osobiście: Józef Gabryszewski, dniówkarz we wsi Kowalewku zamieszkały, pięćdziesiąt lat od urodzenia, w obecności Anastazego Kowalskiego, dwadzieścia osiem lat, i Macieja Wtulicha, czterdzieści trzy lata od urodzenia, obu gospodarzy w Kowalewku mieszkających, i okazał Nam niemowlę męskiej płci oświadczając, że ono urodziło się w Kowalewku dwudziestego dziewiątego Sierpnia (dziesiątego Września) tego roku o siódmej godzinie po północy z prawowitej jego żony Longiny z Bojanowskich, czterdzieści lat od urodzenia. Niemowlęciu temu na Świętym Chrzcie dokonanym tego dnia Księdzem Leonem Długokęckim dano imię Dionizy a chrzestnymi byli Andrzej Kowalski i Katarzyna Wtulich. Akt ten oświadczającemu i obecnym niepiśmiennym przeczytany, podpisany Nami.-
Administrator Dombrowskiej Parafii utrzymujący Akty Stanu Cywilnego.-
Ksiądz Leon Długokęcki

Поденщик czyli dniówkarz – pracownik dniówkowy, wyrobnik dzienny 
 
221
Akt chrztu<br>Gabryszewski Felix Stanisław
Akt chrztu
Gabryszewski Felix Stanisław


Kowalewko
57.
Działo się we wsi Dąbrowa osiemnastego Lipca Tysiąc osiemset sześćdziesiątego ósmego roku o jedenastej godzinie rano. Stawił się Józef Gabryszewski, gospodarz mieszkający we wsi Kowalewko, trzydzieści cztery lata od urodzenia – w obecności Józefa Felczaka, trzydzieści pięć lat, i Macieja Wtulicha, trzydzieści siedem lat od urodzenia, obu gospodarzy mieszkających we wsi Kowalewko – i okazał nam niemowlę męskiej płci, oświadczając że ono urodziło się we wsi Kowalewko dziesiątego Lipca tego roku o siódmej godzinie po południu z prawowitej jego żony Longiny z Bojanowskich, dwadzieścia dwa lata od urodzenia – niemowlęciu temu na Świętym Chrzcie dokonanym tego dnia Arnoldem Kwiatkowskim dano imię Felix Stanisław, a chrzestnymi byli Leon Karpiński, i Barbara Sikarska.- Akt ten oświadczającemu i świadkom bezpiśmiennym przeczytany, nami tylko podpisany._
Ksiądz Arnold Kwiatkowski Administrator Parafii Dąbrowa utrzymujący Akta Stanu Cywilnego. 
 
222
Akt chrztu<br>Gabryszewski Józef
Akt chrztu
Gabryszewski Józef


Nr 38.
Zalesie
Działo się we wsi Dombrowa Marca dwudziestego drugiego (Kwietnia trzeciego) dnia Czerwca Tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku o drugiej godzinie po południu. Stawił się osobiście: Małgorzata Prymel, sześćdziesiąt lat od urodzenia, będąca przy porodzie, zamieszkała we wsi Zalesie, w obecności Antoniego Olszewskiego, pięćdziesiąt lat i Stanisława Potrzuskiego, czterdzieści osiem lat od urodzenia lat od urodzenia, obu gospodarzy z Zalesia, i okazał Nam niemowlę męskiej płci oświadczając, że ono urodziło się we wsi Zalesiu Marca osiemnastego (trzydziestego) dnia tego roku o dziewiątej godzinie rano, z nieżyjącego już Józefa Gabryszewskiego, czterdzieści osiem lat od urodzenia i prawowitej jego żony Longiny z Bojanowskich, czterdzieści trzy lat od urodzenia. Niemowlęciu temu na Świętym Chrzcie dokonanym tego dnia Księdzem Adamem Koszutowskim dano imię Józef a chrzestnymi byli Józef Felczak i Julia Ziemlewicz. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany i zatem Nami tylko podpisany.
Ks. Adam Koszutowski Administrator Dombrowskiej Parafii utrzymujący Akty Stanu Cywilnego. 
 
223
Akt chrztu<br>Gabryszewski Przemysław
Akt chrztu
Gabryszewski Przemysław


Nr 44.
Kowalewko
Działo się we wsi Dombrowie dziewiątego ( dwudziestego pierwszego) Kwietnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego roku o siódmej godzinie po południu. Stawił się osobiście Józef Gabryszewski, gospodarz, trzydzieści sześć lat od urodzenia, w Kowalewku zamieszkały, w obecności Franciszka Leśniewskiego, czterdzieści lat, i Ignacego Mączewskiego, czterdzieści lat od urodzenia, obu gospodarzy w Kowalewku mieszkających i okazał nam niemowlę męskiej płci, oświadczając że ono urodziło się w Kowalewku wczorajszego dnia o trzeciej godzinie po południu z prawowitej jego żony Longiny z Bojanowskich, dwadzieścia cztery lata od urodzenia. Niemowlęciu temu na świętym chrzcie dokonanym tego dnia Księdzem Leonem Długokęckim dano imię Przemysław a chrzestnymi byli Franciszek Leśniewski i Marianna Mączewska. Akt ten oświadczającemu i świadkom niepiśmiennym przeczytany, podpisany nami.- Administrator Dombrowskiej Parafii utrzymujący Akty Stanu Cywilnego.-
Ksiądz Leon Długokęcki 
 
224
Akt chrztu<br>Gnatowska Czesława
Akt chrztu
Gnatowska Czesława

 
 
225
Akt chrztu<br>Gnatowska Maksyma
Akt chrztu
Gnatowska Maksyma

 
 
226
Akt chrztu<br>Gnatowski Albin
Akt chrztu
Gnatowski Albin

 
 
227
Akt chrztu<br>Gnatowski Bronisław
Akt chrztu
Gnatowski Bronisław

 
 
228
Akt chrztu<br>Gnatowski Walerian
Akt chrztu
Gnatowski Walerian

 
 
229
Akt chrztu<br>Górecka Weronika
Akt chrztu
Górecka Weronika

 
 
230
Akt chrztu<br>Gołaszewski Edward
Akt chrztu
Gołaszewski Edward

 
 
231
Akt chrztu<br>Gulbicka Franciszka
Akt chrztu
Gulbicka Franciszka

 
 
232
Akt chrztu<br>Gulbicki Ignacy
Akt chrztu
Gulbicki Ignacy

 
 
233
Akt chrztu<br>Jabłońska Maryanna
Akt chrztu
Jabłońska Maryanna

Pisownia jak w oryginale
Rogozino
Nr 81.

Działo sę w Jemielnicy dnia dwudziestego piatego Listopada (siódmego Grudnia) Tysiąc ośmset czterdziestego piatego roku o godzinie drugiej po południu. Stawił się Szymon Jabłoński liczący lat trzydzieści Stolarz z Rogozina, w obecności Kazimierza Pawlaka liczącego lat czterdzieści pięć i Michała Krawczyka liczącego lat czterdzieści pięć obudwóch Gospodarzy z Rogozina i okazał Nam Dziecię płci żeńskiej urodzone w Rogozinie dnia dziesiątego (dwudziestego drugiego) Listopada Tysiąc roku bieżącego ogodzinie trzeciej po południu z Jego Małzonki Anny z Fachów lat trzydzieści dziewięć maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało Jmie Maryanna. A Rodzicami Jego chrzestnemi byli wyżej wspomniony Kazimierz Pawlak i Apolonia Krakowska. /: przyczyna opóźnienia zapisania Aktu i Chrztu iest opieszałość Ojca :/ Akt ten Stawaiącemu i Świadkom przeczytany, a gdy pisać nieumieią przez Nas podpisany został-
Xiądz Marceli Ligowski Rządca Parafii Jemielnickich
Na marginesie Aktu dopisek:
w tym Akcie wierszu siódmym określony wyraz Tysiąc poświadczono. X M Ligowski

 
 
234
Akt chrztu<br>Jabłoński Leon
Akt chrztu
Jabłoński Leon

 
 
235
Akt chrztu<br>Jabłoński Szymon
Akt chrztu
Jabłoński Szymon

 
 
236
Akt chrztu<br>Kaczorowska Aniela
Akt chrztu
Kaczorowska Aniela

Działo się w mieście Płocku dwudziestego drugiego Sierpnia (trzeciego Września) tysiąc osiemset siedemdziesiątego szóstego roku, o dwunastej godzinie w dzień. Stawił się Paweł Kaczorowski, urlopowany żołnierz, mieszkający w Płocku, w obecności Walentego Brzezińskiego liczącego czterdzieści jeden lat parafialnego ministranta i Pawła Borkowskiego liczącego trzydzieści lat parafialnego ministranta, mieszkających w Płocku i okazał nam niemowlę żeńskiej płci, oświadczając, że ono urodziło się w Płocku dwudziestego Lipca (pierwszego Sierpnia) tego roku, o czwartej godzinie po południu, z prawowitej jego żony Jadwigi z Mioduskich, dwadzieścia osiem lat liczącej. Niemowlęciu temu przy świętym chrzcie, dokonanym tego dnia Księdzem Janem Kozickim Emeritą dano imię Aniela a chrzestnymi byli Józef Śliwiński i Marianna Mioduska. Akt ten przeczytany oświadczającemu i świadkom niepi śmiennym, nami tylko podpisany. Utrzymujący Akty Stanu Cywilnego Ks. Fr. Sza(...)

Emerita – osoba wycofująca się z życia w społeczeństwie i decydująca się na życie w izolacji.
 
 
237
Akt chrztu<br>Kaczorowski Kazimierz
Akt chrztu
Kaczorowski Kazimierz


Nr. 69.
Działo się w mieście Płocku lutego osiemnastego / Marca pierwszego dnia / tysiąc osiemset osiemdziesiątego ósmego roku o drugiej godzinie po południu. Zjawił się Paweł Kaczorowski czterdzieści cztery lata od urodzenia, brukarz w Płocku zamieszkały, w obecności Fryderyka Buchwica liczącego trzydzieści cztery lata, piekarza i Juliana Bronikowskiego mającego czterdzieści dwa lata, szewca w Płocku zamieszkałych i okazał Nam niemowlę męskiej płci oświadczając, że ono urodziło się w Płocku przy ulicy Warszawskiej pod numerem ósmym, Stycznia dwudziestego ósmego (Lutego dziewiątego dnia) tego roku o trzeciej godzinie rano, z prawowitej jego żony Jadwigi z Mioduskich, liczącej czterdzieści jeden lat. Niemowlęciu temu przy Świętym Chrzcie dokonanym Lutego siódmego (dziewiętnastego dnia) tego roku Księdzem Pawłem Jabłońskim, lokalnym Wikarym dano imię Kazimierz a chrzestnymi jego byli Fryderyk Buchwic i Konstancja Kowalewska. Akt ten obecnym przeczytany Nami i Nimi podpisany. Utrzymujący akty Stanu Cywilnego Ks. W. Melser Wikary (...)
Podpisy:
Kaczorowski
Fryderyk Buchwic
J. Bronikowski 
 
238
Akt chrztu<br>Karchutoski Julian
Akt chrztu
Karchutoski Julian

 
 
239
Akt chrztu<br>Karchutowski Antoni
Akt chrztu
Karchutowski Antoni

 
 
240
Akt chrztu<br>Karchutowski Jan
Akt chrztu
Karchutowski Jan

 
 
241
Akt chrztu<br>Karolina Małgorzata Przedpełska
Akt chrztu
Karolina Małgorzata Przedpełska


Pisownia jak w oryginale
Działo się w Wsi Blichowie Dnia Dwudziestego pierwszego Maia /Drugiego Czerwca. Tysiąc Osmset Czterdziestego Piątego Roku o godzinie Trzeciey po południu. Stawił się Szlachetny Benedykt Przedpełski Dziedzic Części maiący Lat Dwadzieścia cztery zamieszkały w Pradze w obecności Ludwika Gołębiewskiego przy Rodzicach maiącego Lat Dwadzieścia trzy i Szymona Przedpełskiego Dziedzica Części maiącego Lat Trzydzieści sześć obydwoch Szlachty zamieszkałych w Pradze i okazał nam Dziecie płci Niewieściey Urodzone w Pradze pod Numeren Dziesiątym Dnia Miesiąca i Roku bieżących o godzinie Siódmey z rana z iego Małzonki Szlachetney Maryanny Slepowrońskiey maiącey Lat Dwadzieścia trzy; Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w Dniu dzieyszym nadane zostały Imiona Karolina Małgorzata a rodzicami iego Chrzestnemi byli wyżey wspomiony Ludwik Gołębiewski i Maryanna Brudzińska. Akt ten Stawaiącemu i Swiadkom pisać nie umieiącym przeczytany i przezemnie podpisany został. Xiadz Ignacy Rynkowski Proboszcz Blichowski 
 
242
Akt chrztu<br>Kolczyńska Florencja Marianna
Akt chrztu
Kolczyńska Florencja Marianna

 
 
243
Akt chrztu<br>Krawczyk Kazimierz
Akt chrztu
Krawczyk Kazimierz

 
 
244
Akt chrztu<br>Kręciejewski Bronisław
Akt chrztu
Kręciejewski Bronisław


Pisownia jak w oryginale
Łoniewo
Nr 34.
Działo się w Wsi Woznikach dnia czwartego Sierpnia Tysiąc osmset sześćdziesiątego siódmego roku, o godzinie dwunastey w południe. Stawił się Jan Kręciejewski dziedzic cząstkowy w Wsi Łoniewie zamięszkały lat dwadziescia dwa maiący, w obecnosci Leona Hiczewskiego lat czterdziesci osm i Juliana Trębinskiego lat dwadziescia trzy maiących obudwoch dziedzicow cząstkowych w Wsi Łoniewie i tamże zamięszkałych i okazał Nam Dziecię płci męszkiej oswiadczaiąc iż takowe urodzone iest tu w Wsi Łoniewie na dniu dwudziestym osmym Lipca roku biezącego o godzinie osmey wieczor ziego Małzonki Balbiny z Chyczewskich lat dwadziescia ieden maiący, Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym w dniu dzisieyszym przes Xiędza Jozefa Cybulskiego odbytym nadane zostało Jmię Bronisław a rodzicami iego chrzestnemi byli Stanisław Kręciejewski Ekonom z Brochocina, i Maryanna Skierkowska, Akt ten oswiadczaiącemu i Swiadkom przeczytany został i przez Nas podpisany został oswiadczaiący i Swiadkowie oswiadczyli że pisać nie umieją-
Xiądz Jozef Cybulski Proboszcz Parafii Woznik utrzymuiący Akta stanu cywilnego. 
 
245
Akt chrztu<br>Kręciejewski Wacław
Akt chrztu
Kręciejewski Wacław


Nr 13.
Radzanowo
Działo się we wsi Radzanowie dwunastego Marca Tysiąc osiemset osiemdziesiątego drugiego roku, o drugiej godzinie po południu. Stawił się osobiście Jan Kręciejewski najemca gospodarstwa, w Radzanowie mieszkający, dwadzieścia dziewięć lat od urodzenia, w obecności Mateusza Atlaka sześćdziesiąt lat i Tomasza Walczaka sześćdziesiąt sześć lat od urodzenia, rolników w Radzanowie mieszkających i okazał nam niemowlę męskiej płci, oświadczając że on urodził się w Radzanowie piątego tego miesiąca i roku, o dziesiątej godzinie rano, z prawowitej jego żony Balbiny z Chyczewskich, trzydzieści lat od urodzenia. Niemowlęciu temu na świętym chrzcie dokonanym tego dnia Księdzem Janem Zgliczyńskim dano imię Wacław a chrzestnymi byli Marian Ważyński i Feliksa Bronowska. Akt ten oświadczającemu i świadkom bezpiśmiennym przeczytany nami tylko podpisany.-
Ksiądz Jan Zgliczyński Administrator Radzanowskiej Parafii utrzymujący akta stanu cywilnego. 
 
246
Akt chrztu<br>Leszczyńska Balbina
Akt chrztu
Leszczyńska Balbina


Pisownia jak w oryginale
24
Przedpełce Kelbasy
Roku Tysiącznego Ośmsetnego Osiemnastego Dnia Dwudziestego Czwartego Grudnia. Przed Nami Proboszczem Woźnickiem Urzędnikiem Cywilnym Gminy Woźnickiey Obwodu i Woiewodztwa Płockiego; Stawił się urodzony Paweł Leszczeński possesor Dzierzawny na Kiełbasach liczący lat trzydzieści, i okazał Dziecię Płci Zińskiey, które urodziło się w Domu iego pod numerem piątym na dniu wczorayszym o godzinie osmey rano, oswiadczaiąc iż iest spłodzone z niego i Uczciwy Maryanny Kamieńskiey maiący lat Dwadzieścia ieden Małzonki iego, i ze zyczeniem iego iest nadac mu Jmię Balbina. Po uczynieniu powyższego oswiadczenia i okazania Dziecięcia w przytomności Bartłomieia Ciachowskiego liczącego lat trzydzieści dwa i Wincentego Przedpełskiego liczącego lat Czterdzieści obydwoch Dzierżawców w Przedpełciach zamięszkałych. Akt ninieyszy po przeczytaniu onegoż stawaiącym przez nas podpisany został. Oyciec i Swiadki pisac nieumieią.-
X Wi Cichaczewski Urzędnik Cywilny 
 
247
Akt chrztu<br>Leszczyńska Emilia
Akt chrztu
Leszczyńska Emilia

 
 
248
Akt chrztu<br>Leszczyńska Florentyna
Akt chrztu
Leszczyńska Florentyna

 
 
249
Akt chrztu<br>Leszczyńska Józefa
Akt chrztu
Leszczyńska Józefa

 
 
250
Akt chrztu<br>Leszczyńska Julianna
Akt chrztu
Leszczyńska Julianna

 
 

    «Przegl. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 27» Dalej»