Dokumenty


Wyniki 51 do 100 z 1,351     » Tylko miniatury    » Pokaz slajdów

    «Przegl. 1 2 3 4 5 6 ... 28» Dalej»

   Miniatura   Opis   Link do 
51
Akt chrztu<br>Bojanowski Józef
Akt chrztu
Bojanowski Józef

 
 
52
Akt chrztu<br>Bojanowski Tomasz
Akt chrztu
Bojanowski Tomasz

 
 
53
Akt chrztu<br>Bonkowska Katarzyna Agnieszka
Akt chrztu
Bonkowska Katarzyna Agnieszka

 
 
54
Akt chrztu<br>Brudzińska Antonina
Akt chrztu
Brudzińska Antonina

 
 
55
Akt chrztu<br>Brudzińska Barbara Magdalena
Akt chrztu
Brudzińska Barbara Magdalena


Pisownia jak w oryginale
Chlebowo
3. Roku Tysiącznego osmsetnego osmego dzia siodmego Sierpnia o godzinie siodmej po Południu Przed nami Andrzejem Staszewskim Proboszcem Proboszczem Blichowskim y Łubeckim sprawuiącym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Blichowskiey y Łubeckiey, Powiatu Wyszogrodzkiego w Departamencie Płockim stawił się Jan Brudziński lat trzydzieści ośm liczący w Clebowie zamieszkały, y okazał nam dziecię płci żeńskiey, które urodziło się w domu iego dnia siodmego Sierpnia o godzinie piątey z rana Roku biezącego, oswiadczaiąc: iż iest spłodzone z niego y Franciszki z Grabarzow lat trzydziesci maiącey iego Małzonki y ze zyczeniem iego iest nadać mu Jmiona Barbara y Magdalena. Po uczynieniu powyższego Oswiadczenia y okazania dziecięcia w przytomności Pawła Sadeckiego Maystra Kunsztu Kowalskiego liczącego lat trzydzieści ośm w Blichowie zamieszkałego, tudzież Woyciecha Brudzińskiego Włoscianina lat czterdziesci liczącego w Chlebowie Zamieszkałego, ninieyszy Akt po przeczytaniu onego stawaiącym podpisaliśmy, gdyż ani Oyciec ani Swiadkowie pisać nie umieią.
Xiądz Andrzej Staszewski Proboszcz Blichowski i Łubecki Sprawuiący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego 
 
56
Akt chrztu<br>Brudzińska Brygida
Akt chrztu
Brudzińska Brygida


Pisownia jak w oryginale
Chlebowo
27. Roku Tysiącznego Osmsetnego Czternastego Dnia Trzydziestego Stycznia o Godzinie Drugiey po Południu Przed Nami Andrzeiem Staszewskiem Proboszczem Blichowskim i Lubeckim Sprawuiącym obowiązki Urzędnika Gminy Blichowskiey i Lubeckiey w Departamencie Płockim Powiecie wyszogrodzkim Stawił się Jan Brudzinski Lat czterdziesci maiący włoscianun Gospodarz w Chlebowie Zamięszkały i okazał Nam Dziecię Płci Niewiesciey które się urodziło w Domu Iego Pod Numerem Trzeciem na Dniu Dwudziestym Dziewiątym Styczni o Godzinie Drugiey po Południu oswiadczaiąc iż iest spłodzone z Niego i Franciszki z Grabarzow Lat Trzydziesci maiącey Małzonki Iego i ze Życzeniem Ich iest nadac Iey Jmię Brygida. Po Uczynieniu Powyższego oswiadczenia i okazania Dziecięcia w Przytomnosci Pawła Stroiwąsa Lat Szesćdziesiąt maiącego Wyrobnika i Stanisława Wisniewskiego Lat Trzydziesci ziewięc maiącego Kopczarza Obywateli w Chlebowie zamięszkalych Po czym Akt ninieyszy po przeczytaniu onegoż Podpisaliśmy gdyż Stawaiący pisac nieumieią
Xiądz Andrzey Staszewski Proboszcz Parafii Blichowski I Lubecki Sprawiaiący obowiązki Urzędnika Gminy Blich Lubecky 
 
57
Akt chrztu<br>Brudzińska Domicela
Akt chrztu
Brudzińska Domicela


Pisownia jak w oryginale
1. Praga. Roku Tysiącznego Osmsetnego Szesnastego Dnia Szostego Miesiąca Maia ogodzinie Dziewiątey przed południem. Przed Nami Proboszczem Blichowskim sprawuiącym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Blichowskiey w Departamencie Płockim Powiecie Wyszogrodzkim, stawił się Urodzony Dominik Brudziński Gospodarz liczący Lat Trzydzieści w Pradze zamieszkały i okazał Dziecie Płci Niewieściey, ktróe Urodziło się w Domu Jego pod Numerem Trzecim Dnia Trzeciego Miesiąca i Roku biezących ogodzinie Piątey po południu, oswiadczaiąc iż iest spłodzone z niego i Urodzoney Agnieszki Słomkowskiey liczącey Lat Dwadzieścia Sześć iego Małzonki i że zyczeniem iego iest nadac mu Jmie Domicela. Po uczynieniu powyzszego oswiadczenia i okazania dziecięcia w przytomności Urodzonych Woyciecha Brudzyńskiego liczącego Lat Czterdzieści Dwa i Walentego Symborskiego liczącego Lat Czterdzieści Pięc obydwoch Sąsiadów Gospodarzy w Pradze zamieszkałych Akt ninieyszy po przeczytaniu onego stawaiącym pisac nieumieiącym podpisalismy.
Xiadz Jgnacy Rynkowski Proboszcz Blichowski sprawuiący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego. 
 
58
Akt chrztu<br>Brudzińska Eleonora
Akt chrztu
Brudzińska Eleonora


Pisownia oryginalna

Działo się we wsi Blichowie dnia osmego Marca Tysiąc ośmset sześćdziesiątego trzeciego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Jgnacy Brudziński dziedzic części lat czterdzieści liczący w Pradze zamieszkały w przytomności Stanisława Brudzińskiego lat trzydzieści sześć i Karóla Mączewskiego lat pięćdziesiąt cztery liczących obydwoch Gospodarzy w Pradze zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci zenskiej oswiadczając iz takowe urodzone jest w Pradze dnia dwudziestego siodmego Lutego Roku bieżącego ogodzinie dwunastej wnocy ziego małzonki Julianny z Wazynskich lat czterdzieści liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym wdniu dzisiejszym przez Księdza Piotra Potulskiego odbytym nadane zostało Jmie Eleonora Rodzicami iego chrzestnemi byli Leon Brudziński i Joanna Zbikowska Akt ten Oswiadczaiącemu i Swiadkom przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż Oswiadczaiący i Swiadkowie pisać nie umieią.-
X. Piotr Potulski Proboszcz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego.- 
 
59
Akt chrztu<br>Brudzinska Ewa Teodora
Akt chrztu
Brudzinska Ewa Teodora

 
 
60
Akt chrztu<br>Brudzińska Józefa Maryanna
Akt chrztu
Brudzińska Józefa Maryanna


Pisownia oryginalna

Praga
Działo się w Wsi Blichowie Dnia Piątego /Siedmnastego Marca. Tysiąc Ośmset Czterdziestego Czwartego Roku o godzinie Pierwszey po południu. Stawił się Jgnacy Brudziński Dziedzic Części maiący Lat Dwadzieścia ieden zamieszkały w Pradze w obecności Mikołaia Żabowskiego Dziedzica Części zamieszkałego w Rakowie maiącego Lat Czterdzieści cztery i Pawła Zbikowskiego Dziedzica Części zamieszkałego w Pradze maiącego Lat Czterdzieści dwa i okazał nam Dziecie płci Niewieściey Urodzone w Pradze pod Numerem Ośmnastym Dnia Mieśiąca i Roku bieżącego o godzińie pierwszey po północy ziego Małzonki Julianny Ważyńskiey maiącey Lat Dwadzieścia ieden; Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym w Dniu dzisieyszym nadane zostały Jmiona Józefa Maryanna a rodzicami iego Chrzestnemi byli wyzey wspomiony Mikołay Zabowski i Magdalena Wazyńska. Akt len stawaiącemu i swiadkom pisać nieumieiącym przeczytany i przezemnie podpisany został. Xiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz Blichowski. 
 
61
Akt chrztu<br>Brudzińska Maryanna
Akt chrztu
Brudzińska Maryanna


Pisownia jak w oryginale
Chlebowo
42. Roku Tysiacznego osmsetnego Iedenastego Dnia Dwunastego Marca o Godzinie Dziewiątey z rana Przed Nami Andrzeiem Staszewskiem Proboszczem Blichowskim i Lubeckim Sprawuiącym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Blichowskiey i Lubeckiey w Departamencie Płockim Powiecie Wyszogrodzkim Stawił się U Jan Brudzinski LatTrzydziesci Siedm liczący Włościanin Gospodarz w Chlebowie zamieszkałi i okazał nam Dziecię Płci Niewiesciwy, które się urodziło w Domu Jego pod Numerem Drugim na Dniu Iedenastym Miesiąca i Roku bieżących o Godzinie Dziesiątey Przed Południem oswiadczaiąc iż iest spłodzone z Niego i Franciszki z Grabarzow Lat Trzydziesci liczącey Małżonki Iego i ze życzeniemIch iest nadac Iey Jmię Maryanna. Po uzynieniu Powyzszego oswiadczenia i okazaniu Dziecięcia w Przytomnosci Woyciecha Brudzinskiego Lat Szesdziesiąt liczącego w Chlebowie zamieszkałego Tudziesz Jana Baranskiego Sześćdziesiąt Siedm liczącego Tamże zamięszkałego wyrobnikow. Poczym Akt urodzenia po przeczytaniu onegorz podpisalismy gdyż Swiadkowie i Oyciec pisac nieumieią.
Xiądz And Staszewski PBL Urzędn Cywilny Gminy Blich 
 
62
Akt chrztu<br>Brudzińska Maryanna
Akt chrztu
Brudzińska Maryanna


Pisownia jak w oryginale
18. Praga Roku Tysiącznego Osmsetnego Dwudziestego Pierwszego. Dnia Osmego Miesiąca Listopada ogodzinie Dziesiątey przed południem. Przed Nami Proboszczem Blichowskim sprawuiącym obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Blichowskiey w Woiewodztwie i Obwodzie Płockim stawił się Urodzony Dominik Brudziński Dziedzic Części zamieszkały w Pradze liczący Lat Czterdzieści Siedm i okazał Nam dziecie Płci Niewieściey, które Urodziło się w domu iego pod Numerem Siedmnastym na Dniu Piątym Miesiąca i Roku biezących ogodzinie Piątey z rana, oswiadczaiąc iż iest spłodzone z Niego i Urodzoney Agnieszki Słomkowskiey liczącey Lat Dwadzieścia Sześć iego Małzonki i że życzeniem iego iest nadac mu Jmie Maryanna. Po uczynieniu powyzszego oswiadczenia i okazania dziecięcia w przytomności Urodzonych Walentego Symborskiego liczącego Lat Pięcdziesiat trzy i Woyciecha Brudzyńskiego liczącego Lat Czterdzieści Sześć obydwoch Dziedzicow Części Sąsiadów zamieszkałych w Pradze. Poczem Akt ninieyszy po przeczytaniu onego stawaiącym pisac nie umieiącym podpisalismy. Xiadz Jgnacy Rynkowski Proboszcz Blichowski sprawuiący obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego. 
 
63
Akt chrztu<br>Brudzińska Michalina
Akt chrztu
Brudzińska Michalina

 
 
64
Akt chrztu<br>Brudzińska Paulina Joanna
Akt chrztu
Brudzińska Paulina Joanna

 
 
65
Akt chrztu<br>Brudziński Antoni Woyciech
Akt chrztu
Brudziński Antoni Woyciech

 
 
66
Akt chrztu<br>Brudziński Benedykt
Akt chrztu
Brudziński Benedykt


Pisownia oryginalna

Akta Urodzenia Rok 1855


Praga. Działo się w Blichowie dnia dwudziestego Grudnia Tysiąc osmset pięcdziesiątego Siodmego Roku pierwszego Stycznia Tysiąc osmset pięcdziesiątego osmego Roku ogodzinie pierwszej popołudniu. Stawił się Jgnacy Brudziński gospodarz lat trzydzieści pięc liczący w Pradze zamieszkały w przytomności Jozefa Brudzińskiego lat czterdzieści osm i Stanisława Brudzińskiego lat trzydzieści Sześć liczących obydwoch Gospodarzy w Pradze zamieszkałych i okazał Nam dziecie płci męzkiej urodzone w Pradze dnia dwudziestego czwartego Grudnia Tysiąc osmset pięcdziesiątego siodmego Roku ogodzinie Szostej wieczorem ziego małzonki Julianny z Wazyńskich lat trzydzieści pięc liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane został Jmie Benedykt. Rodzicami Chrzestnemi byli Walenty Slepowronski i Urszula Wazynska. Akt ten Stawaiącemu i Swiadkom przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż osoby w Akcie wyrazone pisać nie umieją.

X Piotr Potulski Komendarz Blichowski
Utrzymujące Akta Metryczno Cywilne

 
 
67
Akt chrztu<br>Brudziński Felix Józef
Akt chrztu
Brudziński Felix Józef

 
 
68
Akt chrztu<br>Brudziński Franciszek Leonard
Akt chrztu
Brudziński Franciszek Leonard


Pisownia jak w oryginale
28. Roku Tysiącznego Osmsetnego Osmnastego Dnia Dwudziestego Drugiego Miesiąca Lutego ogodzinie Pierwszey po południu. Przed Nami Proboszczem Blichowskim sprawuiącym Obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego Gminy Blichowskiey w Woiewodztwie i Obwodzie Płockim. Stawił się Szlachetny Dominik Brudziński Gospodarz liczący Lat Czterdzieści w Pradze zamieszkały i okazał Nam dziecie Płci Męzkiey, które Urodziło się w Domu Jego pod Numerem Osmym na Dniu Dziewietnastym Miesiąca i Roku biezących wieczorem ogodzinie Dziesiatey, oswiadczaiąc iż iest spłodzone z Niego i Szlachetny Agnieszki Słomkowskiey liczącey Lat Dwadzieścia Cztery Jego Małzonki i że zyczeniem Jego iest nadac mu Jmie Franciszek Leonard. Po uczynieniu powyzszego oswiadczenia i okazania dziecięcia w przytomności Szlachetnych Mateusza Sąchockiego liczącego Lat Trzydzieści Jeden Wyrobnika i Leona Słomkowskiego Gospodarza liczącego Lat Dwadzieścia osm obydwóch Sąsiadów w Pradze zamieszkałych. Poczym Akt ninieyszy po przeczytaniu onego Stawaiącym pisac nieumieiącym podpisalismy.
Xiadz Jgnacy Rynkowski Proboszcz Blichowski Sprawuiący Obowiązki Urzędnika Stanu Cywilnego. 
 
69
Akt chrztu<br>Brudziński Ignacy Wincenty
Akt chrztu
Brudziński Ignacy Wincenty

 
 
70
Akt chrztu<br>Brudziński Jan Adam
Akt chrztu
Brudziński Jan Adam

 
 
71
Akt chrztu<br>Brudziński Józef
Akt chrztu
Brudziński Józef

 
 
72
Akt chrztu<br>Brudziński Leon
Akt chrztu
Brudziński Leon

 
 
73
Akt chrztu<br>Brudziński Piotr
Akt chrztu
Brudziński Piotr

 
 
74
Akt chrztu<br>Brudziński Seweryn
Akt chrztu
Brudziński Seweryn

 
 
75
Akt chrztu<br>Brudziński Tomasz
Akt chrztu
Brudziński Tomasz

 
 
76
Akt chrztu<br>Brudziński Tomasz
Akt chrztu
Brudziński Tomasz

 
 
77
Akt chrztu<br>Brudziński Tomasz Mikołaj
Akt chrztu
Brudziński Tomasz Mikołaj


Pisownia oryginalna

Praga.Działo się w wsi Blichowie Dnia Dwudziestego Listopada / Drugiego Grudnia Tysiąc Osmset Czterdziestego Szóstego Roku o godzinie Trzeciey po południu stawił się Szlachetny Ignacy Brudziński Dziedzic Części maiący Lat Dwadzieścia cztery zamieszkały w Pradze w obecności Szlachetnych Konstantego Wazyńskiego przy Oycu maiącego Lat Dwadzieścia Trzy i Józefa Brudzińskiego maiącego Lat Trzydzieści dwa Dziedzica części obydwóch w Pradze zamieszkałych i okazał nam dziecie płci Męzkiej Urodzone w Pradze pod Numerem Osmym Dnia Miesiąca i Roku bieżącego o godzinie Trzeciey w nocy z iego Małzonki Szlachetney Julianny Wazyńskiej maiącey Lat Dwadzieścia cztery; Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym odbytym w dniu dzisieyszym nadane zostały Imiona Tomasz Mikołay a rodzicami iego Chrzestnemi byli wyżey wspomiony Konstanty Ważyński i Franciszka Przedpełska. Akt ten stawaiącemu i Swiadkom pisać nie umieiącym przeczytany podpisaliśmy.
Xiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz Blichowski 
 
78
Akt chrztu<br>Brudziński Walenty Julian
Akt chrztu
Brudziński Walenty Julian

 
 
79
Akt chrztu<br>Brudziński Wojciech
Akt chrztu
Brudziński Wojciech


Pisownia oryginalna

Praga. Działo się w wsi Blichowie dnia pierwszego / trzydziestego Maja Tysiąc ośmset czterdziestego dziewiątego roku o godzinie dwunastej wpołudnie. Stawili się Jgnacy Brudziński, Dziedzic Części w Pradze zamięszkały, lat dwadzieścia sześć maiący, w obecności Franciszka Brudzińskiego, lat trzydzieści i Pawła Zbikowskiego, lat pięćdziesiąt maiących, obydwóch Dziedziców Cząstkowych, w Pradze zamięszkałych, i okazał Nam dziecię płci męzkiej urodzone w Pradze dnia dzisiejszego o godzinie szóstey zrana; ziego małżonki Julianny z Ważyńskich, lat dwadzieścia cztery maiącey; Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym wdniu dzisiejszym odbytym nadane zostało Jmie Wojciech; a rodzicami iegi Chrzestnemi byli Wojciech Przedpełski i Aniela Brudzinska. Akt ten stawaiącemu i świadkom pisać nieumiejącym przeczytany przez Nas tylko podpisany został.-
X Klemens Poręcki Proboszcz Parafii (…) Kommendarz Parafii Blichowskiej 
 
80
Akt chrztu<br>Brudziński Wojciech
Akt chrztu
Brudziński Wojciech


Pisownia oryginalna
Praga. Działo się we wsi Blichowie dnia dwudziestego Maja Tysiąc osmset sześćdziesiątego Roku ogodzinie pierwszej popołudniu.- Stawił się Jgnacy Brudziński Gospodarz lat trzydzieści siedem liczący w Pradze zamieszkały wprzytomności Jana Wazynskiego lat trzydzieści i Benedykta Przedpełskiego lat czterdzieści dwa liczący obydwoch Gospodarzy w Pradze zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci męzkiej oswiadczając iż takowe urodzone jest w Pradze dnia Czternastego maja Roku bieżącego o godzinie osmej rano ziego małzonki Julianny z Wazynskich lat trzydzieści siedem liczącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym w dniu dzisiejszym przez Księdza Piotra Potulskiego odbytym nadane zostało Jmie Wojciech a Rodzicami iego Chrzestnemi byli Jan Wazynski i Maryanna Przedpełska. Akt ten oswiadczającemu i Swiadkom przeczytany przez Nas tylko podpisany został, gdyż oswiadczający i Swiadkowie pisać nie umieio.-

X Piotr Potulski Kommendarz Blichowski
Utrzymujący Akta Stanu Cywilnego-


 
 
81
Akt chrztu<br>Brudzyńska Felixa
Akt chrztu
Brudzyńska Felixa


Pisownia oryginalna

Praga. Działo się w Blichowie dnia osmego dwudziestego Listopada Tysiąc osmset pięcdziesiątego trzeciego Roku o godzinie pierwszej popołudniu Stawił się Jgnacy Brudzyński gospodarz lat trzydzieści liczący w Pradze zamieszkały w przytomności Benedykta Przedpełskiego lat trzydzieści cztery i Benedykta Ważyńskiego lat pięcdziesiąt liczących obydwoch gospodarzy w Pradze zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci zeńskiej urodzone w Pradze dnia trzeciego piętnastego Listopada Roku bieżącego ogodzinie osmej rano ziego małżonki Julianny z Wazyńskich lat trzydzieści liczącej- Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym wdniu dzisiejszym odbytym nadane zostało Jmie Felixa Rodzicami Chrzestnemi byli Benedykt Wazyński i Wiktorya Wazyńska. Akt ten Stawaiącemu i Swiadkom przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż osoby w Akcie wyrażone pisać nie umieją.-

X Piotr Potulski Komendarz Blichowski
Utrzymujący Akta Metryczno Cywilne

 
 
82
Akt chrztu<br>Brudzyńska Florentyna
Akt chrztu
Brudzyńska Florentyna


Pisownia oryginalna

Działo się w Blichowie dnia Czwartego / Szesnastego Marca Tysiąc ośmset piędziesiątego pierwszego roku ogodzinie Czwartej popołudniu. Stawił się Jgnacy Brudzyński lat dwadzieścia ośm maiący, Dziedzic Części w Pradze zamieszkały, w obecności Antoniego Kędzierskiego lat czterdzieści i Piotra Zyznowskiego lat piędziesiąt maiących obydwóch Kopcarzy w Pradze zamieszkałych i okazał Nam Dziecię płci Żeńskiej urodzone w Pradze dnia Czternastego miesiąca i roku bieżących o godzinie czwartej rano z Jego Małżonki Julianny z Ważyńskich lat dwadzieścia ośm maiącej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym odbytym w dniu dzisiejszym nadane zostało Jmię Florentyna, a Rodzicami Chrześnemi Jego byli: Jgnacy Kolczyński i Józefa Jego Małżonka. Akt ten stawaiącemu i świadkom pisać nieumieiącem przeczytany, przez Nas podpisany został.- Xiądz Wawrzyniec Pawlicki Wikaryusz Blichowski. 
 
83
Akt chrztu<br>Brudzyńska Katarzyna
Akt chrztu
Brudzyńska Katarzyna


Pisownia oryginalna

Praga. Działo się w Blichowie dnia trzynastego , dwudziestego piątego Listopada Tysiąc osmset pięcdziesiątego piątego Roku ogodzinie pierwszej popołudniu. Stawił się Jgnacy Brudzyński gospodarz lat dwadzieścia cztery liczący w Pradze zamieszkały w przytomności Juliana Brudzyńskiego lat dwadzieścia pięc i Stanisława Brudzynskiego lat trzydzieści sześć liczących obydwoch gospodarzy w Pradze zamieszkałych i okazał Nam dziecię płci zeńskiej urodzone w Pradze dnia Siodmego – dziewietnastego bieżącego miesiąca i Roku o godzinie szostej wieczorem ziego małżonki Julianny z Wazyńskich lat trzydzieści liczącej- Dziecięciu temu na Chrzcie Swiętym wdniu dzisiejszym odbytym nadane zostało Jmie Katarzyna. Rodzicami chrzestnemi byli Franciszek Brudzyński i Ewa Brudzynska. Akt ten Stawaiącemu i Swiadkom przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż osoby w Akcie wyrażone pisać nieumieią

X Piotr Potulski Komendarz Blichowski
Utrzymujący Akta Metryczno Cywilne

 
 
84
Akt chrztu<br>Brzozowska Antonina
Akt chrztu
Brzozowska Antonina

 
 
85
Akt chrztu<br>Brzozowski Antoni
Akt chrztu
Brzozowski Antoni

 
 
86
Akt chrztu<br>Brzozowski Józef
Akt chrztu
Brzozowski Józef

 
 
87
Akt chrztu<br>Brzozowski Marcelli - dziecko podrzucone
Akt chrztu
Brzozowski Marcelli - dziecko podrzucone


Pisownia jak w oryginale
22
Ruda
Działo się w mieście Wiskitkach dnia dwudziestego pierwszego Stycznia Tysiąc ośmset sześćdziesiątego roku o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Piotr Brzozowski Excentryk Kolei żelaznej lat trzydziesci dziewięc liczący w Rudzie zamieszkały żonaty, w obecności Józefa Miastowskiego lat dwadzieścia ośm i Macieja Bulińskiego lat dwadziescia dziewięć mających służących w Rudzie Guzowskiej zamieszkałych i oświadczył że dnia szesnastego Stycznia roku bieżącego o godzinie siódmej wieczor wchodząc do domu znalazł w sieni podrzucone dziecko, obwinięte w szmaty i skórkę jagnięcą, opasane starą chustką, na głowie miał białe płótno okryte watą. Przy dziecku tem nie znalazł stawający żadnych przedmiotów i żadnego sladu, ani pisma, z którego by można powziąść wiadomość, kiedy się urodziło i czyli oraz kiedy było chrzczone, a nadto niewiadomo mu, jak oświadcza, z kogo toże dziecko spłodzone zostało. Obejrzawszy toż dziecię uznaliśmy, iż jest płci męzkiej około czternascie dni mające, oczu niebieskich, znaków żadnych szczególnych ani na dziecku, ani jego ubraniu wyżej opisanem niewidzieliśmy. Przeto dziecięciu temu na chrzcie Swiętym w dniu dzisiejszym warunkowo odbytym, nadane zostało imię Marcelli, rodzicami chrzestnemi byli Edward Fibich i Maryanna Prochaska. Dziecię powyższe poruczone zostało na własne żądanie Edwardowi Fibich, który je swym kosztem zobowiązał się wychowywać i zabiera je w ubraniu w jakim znalezione zostało. Po czem Akt ten stawającemu i swiadkom wszystkim niepiszącym odczytany, przez Nas tylko podpisany został.-
Xiądz Ignacy Kisielewski

Każdy, kto znalazł dziecko porzucone miał obowiązek oddać je duchownemu, przełożonemu którejkolwiek parafii. Duchowny, jako urzędnik stanu cywilnego, zapisywał w przytomności dwóch świadków akt urodzenia i nadawał dziecku imię i nazwisko. Od pomysłowości kapłana zależało, czy będzie to nazwisko osoby, która niemowlę znalazła, dzień tygodnia, miesiąca, a może miejsca znalezienia niemowlęcia. W tym przypadku dziecko otrzymało nazwisko osoby, której zostało podrzucone (księga urodzeń parafii Wiskitki, rok 1860, akt nr 22 – Brzozowski Marcelli). Być może, prawny opiekun dokonał zmiany nazwiska z "Brzozowski" na "Fibich", ale tego nie wiemy.
Źródło: Dziennik Zarządu Miasta Łodzi (strona 36)

 
 
88
Akt chrztu<br>Brzozowski Władysław Feliks
Akt chrztu
Brzozowski Władysław Feliks

 
 
89
Akt chrztu<br>Butkiewicz Aniela Teofila
Akt chrztu
Butkiewicz Aniela Teofila

 
 
90
Akt chrztu<br>Butkiewicz Antonina
Akt chrztu
Butkiewicz Antonina

 
 
91
Akt chrztu<br>Butkiewicz Filip
Akt chrztu
Butkiewicz Filip

 
 
92
Akt chrztu<br>Butkiewicz Józefa
Akt chrztu
Butkiewicz Józefa

 
 
93
Akt chrztu<br>Butkiewicz Marianna
Akt chrztu
Butkiewicz Marianna

 
 
94
Akt chrztu<br>Butkiewicz Michalina
Akt chrztu
Butkiewicz Michalina

 
 
95
Akt chrztu<br>Butkiewicz Stanisław
Akt chrztu
Butkiewicz Stanisław

 
 
96
Akt chrztu<br>Butkiewicz Stanisława
Akt chrztu
Butkiewicz Stanisława

 
 
97
Akt chrztu<br>Błażyńska Antonina Weronika
Akt chrztu
Błażyńska Antonina Weronika

 
 
98
Akt chrztu<br>Chaboska Franciszka
Akt chrztu
Chaboska Franciszka


Pisownia jak w oryginale.

Działo się w Rogotworsku dnia dwudziestego szostego pazdziernika tysiąc osiemset sześćdziesiątego piątego roku o godzinie pierwszej po południu. Stawił się Jan Chaboski lat trzydzieści mający włościanin z Bromierza w obecności Michała Pastryka lat dwadzieścia osiem i Stanisława Chaboskiego lat czterdzieści mających obydwu włościan z Bromierza i okazał nam dziecię płci zeńskiej oswiadczając iż takowe jest urodzone w Bromierzu dnia osiemnastego miesiąca i roku bieżących o godzinie dziesiątej wieczorem z jego małzonki Maryanny z Dumańskich lat trzydzieści mającej Dziecięciu temu na chrzcie swiętym w dniu dzisiejszym odbytym przez xiędza Leona Radwańskiego, nadane zostało imię Frańciszka a rodzicami jego chrzestnemi byli Józef Majczyk i Balbina Ulenicka akt ten oswiadczającemu i swiadkom przeczytany gdy ci pisać nieumieją przez nas podpisany został. X Leon Radwański proboszcz parafii Rogotwórskiej utrzymujący akta stanu Cywilnego

 
 
99
Akt chrztu<br>Chaboska Marianna
Akt chrztu
Chaboska Marianna

 
 
100
Akt chrztu<br>Chaboski Franciszek
Akt chrztu
Chaboski Franciszek

 
 

    «Przegl. 1 2 3 4 5 6 ... 28» Dalej»